Leendő elsősöknek

Hirdetmény

a 2021/2022. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése alapján az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra jogszabályban meghatározott időszakban kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 22. § (1) pontjában a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a fenntartó közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal, amelyet megküld az illetékességi területén működő települési önkormányzatok részére. A Rendelet 22.§ (2) pontja alapján az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április l-je és április 30-a között - a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a fenntartó által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban - köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola intézményvezetője a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 7. §, az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2021. április 15-16-án kell beíratni.

Fentiek alapján a 2021/2022. tanévre az általános iskolai első osztályokba történő beiratkozás időpontjait az alábbiak szerint határozom meg:

  • 2021. április 15-én (csütörtökön) 7:30 órától 18:00 óráig
  • 2021. április 16-án (pénteken) 7:30 órától 17:00 óráig

Az óvodai és általános iskolai beiratkozások rendkívüli szabályairól szóló 19/2021. (III.10.) EMMI határozat értelmében a 2021/2022. tanévre történő beiratkozás a szokásos módon és ütemezésben történhet meg, azonban a szülőnek/gondviselőnek nem szükséges feltétlenül személyesen megjelennie az intézményben, hanem elektronikus úton is eljárhat.

A beiratkozással - ide értve az elektronikus (online) úton történő beiratkozással kapcsolatos további tudnivalókat - a későbbiekben teszem közzé.

Az Nkt. 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt vem1i, tankötelezettségét teljesíteni.

A tanköteles korba lépő, azaz a 2015. augusztus 31-én, vagy az előtt született gyem1ekét a szülő a hirdetményben közzétett időpontban köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitel szerűen az általános iskola körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító iskola).

A felvételről első fokon az iskola intézményvezetője 2021.március 31-ig dönt (az EMMI rendeletben foglalt eljárásrend szerint). A jelentkezés elutasítása esetén a szülő az Nkt. 37. §(2)-(3) bekezdése értelmében jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be fellebbezési kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül az adott intézmény fenntartójához.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a körzet meghatározás nem érinti a szülő szabadb iskolaválasztáshoz való jogát. Azonban amennyiben a választott iskola intézményvezetője a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.


Kérem a kedves szülőket, hogy a jelzett napokon tegyenek eleget gyermekük beíratásával kapcsolatos kötelezettségüknek!


Nyíregyháza, 2021. március 18.

Kocsisné Sárossy Emőke
intézményvezető

Bemutatkoznak a tanító nénik

Az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot. Átvezeti a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás tevékenységeibe.

Intézményünkben kisfelmenő rendszer működik, azaz 1-2. évfolyamon, majd 3-4. évfolyamon is egy-egy tanító pár végzi az oktató-nevelő munkát. Évfolyamonként két osztály működik, egy magyar-angol két tanítási nyelvű osztály, illetve egy matematika tehetséggondozó osztály.

A leendő 1. a osztály, a magyar-angol két tanítási nyelvű osztály két tanító nénije, Kandaláné Nádasi Éva (Éva néni) és Benke Eszter (Eszter néni) szülőknek szóló tájékoztató videóját tekinthetik meg.

A leendő 1. b osztály, a matematika tehetséggondozó osztály egyik tanító nénije, Kallós Anikó (Anikó néni) mutatkozik be az alábbi videóban.

Barangold be iskolánk épületét Eszter nénivel!

Ismerd meg a leendő 1. a osztály tantermét Évi nénivel!

Nyitott szívvel várunk!

Beiskolázási tájékoztató

2021/2022. tanév

Éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz.
/2Kor 13,11/

Várjuk leendő első osztályos tanulóinkat:

Intézményünk 1. osztályaiba folyamatosan előjegyezhetik gyermekeiket a szándéknyilatkozat kitöltésével, melyet postai úton vagy e-mailen keresztül juttathatnak el számunka.
Nyitott szívvel várjuk jelentkezésüket!

Szülői Szándéknyilatkozat