Beiratkozás

Kedves Szülők!

Óvoda választásukhoz szeretnék segítséget nyújtani melyhez óvodánk honlapján információkat találnak. Bizonyára nagy izgalommal és várakozással készülnek erre a nagy lépésre.😊
Szeretettel hívjuk, várjuk óvodánkba mindazon családokat, akik szeretnék, hogy gyermekük testi, lelki, értelmi nevelése a kiválóan felszerelt óvodai környezetünkben, elhivatott pedagógusainkkal való együttműködés során, sikeresen megvalósulhasson.
Az alábbi igénybejelentő kitöltésével és visszaküldésével jelezhetik igényüket, a 2022-2023-es nevelési évre. Az óvodai beíratkozásról a megadott elérhetőségeken további tájékoztatást nyújtunk.
A kitöltött és óvodánk részére visszaküldött igénybejelentő lapon szereplő e-mail címre megküldjük a beirakozáshoz szükséges jelentkezési lapot minden szülő számára. A beiratkozás várhatóan 2022. április végén lesz.

Igénybejelentő

Addig is jó egészséget kívánok!

Üdvözlettel:
Kovácsné Mráz Ágnes
óvodai intézményegység vezető
Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és
M-A. Két Tan. Ny. Ált. Isk.
4400 Nyíregyháza, Közép u. 1.
tel.: 06-20/824-9067

Közlemény a 2022/2023-as nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

A Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola az óvodai intézményegységébe felvételt hirdet, a

2022/2023-es nevelési évre
2022. április 20-21. napján (szerda, csütörtök) 8.00 -17.00 óráig.

A 2022/2023-as nevelési évben az óvodába az a gyermek vehető fel, aki


Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 8. § (2) bekezdése szerint, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A folyamatos felvételre vonatkozó szabályok alapján (Nkt. 8.§(1) bek.és a 49.§) az óvoda vezetője dönt. Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen megtehetik az óvodában. (Nyíregyháza, Közép utca 1.sz.) A szükséges jelentkezési lap intézményünk honlapjáról is elérhető: www.evangelikusisk.hu
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:


A beiratkozás a szülők személyes jelenlétével történik (előzetesen a kitöltött jelentkezési lapot e- mailen is elküldhetik április 21-ig). Kérjük, hozza magával a gyermekét is.
Óvodánk fenntartója a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség. Óvodánk ezáltal egyházunk iránt elkötelezett intézmény. Ennek megfelelően a gyermekek felvételénél kikötheti vallásunk, világnézetünk elfogadását és ezt a felvételi eljárás keretében vizsgálhatja (Nkt. 31.§ (1)).
Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy óvodánknak körzethatára nincs.
Ha az óvodánkba jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda vezetője bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntésről legkésőbb 2022. április 29-ig írásban értesíti a szülőt. A döntésről, amennyiben a szülő az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, az óvoda vezetője elektronikus úton értesítést küld.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvodák felvételi körzetéről, az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról, az óvodák adnak felvilágosítást. Az alapító okiratuk szerint az óvoda biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését. Sajátos nevelési igényű gyermek esetében beiratkozáskor kérjük, hozza magával a szakértői véleményt. Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül egyéni felülbírálati kérelmet nyújthat be. Ezt az intézmény székhelyére címezve teheti meg.

Várjuk a kedves szülőket és a leendő óvodásokat sok szeretettel!