Nevelőmunkánk

Óvodánkkal megvalósult a nyíregyházi evangélikus intézményrendszer első láncszeme. A mi egyedi helyzetünk lehetővé teszi azt, hogy az óvodában megalapozott keresztyén erkölcsi szokásrendszer tovább folytatódjon az Evangélikus Általános Iskolában, sőt akár az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban. Ez a lehetőség adott, ezt szeretnénk a szülők számára felkínálni, a szülő joga és felelőssége, hogy él-e vele.

Nevelési programunkat ajánljuk mindazon szülő számára, akiknek fontos, hogy gyermekük színvonalas nevelésben részesüljön, a keresztyén értékrend szerint nevelkedjen és az alábbi mottó szerint éljen: Ép testben, ép lélek.

Programunk tehát az óvodáskorú gyermek testi, lelki, értelmi nevelését elősegítő pedagógiai program, ugyanakkor szeretetteljes légkört megteremtő, szeretetkapcsolatokra építkező program.
Mivel és hogyan történik mindez:

A keresztyén erkölcsi értékek megalapozása és megőrzése mellett, nagyon fontos azonban az is, hogy fokozottabban ismerjük, és őrizzük meg helyi értékeinket, hiszen abból kiindulva, azokra alapozva tudjuk kialakítani a kerek egészet.

Közös dolgunknak tekintjük tehát, hogy Nyíregyházán a meglévő intézményrendszert, hagyományrendszert erősítsük, és a hiányzó láncszemeket pótoljuk. Óvodánk egy olyan környezetben alakul meg, ahol az evangélikus lakosság szorgalma, kitartása, tenni akarása várost, egyházat és iskolát alapított.

Mi sem lehetünk gyengébbek elődeinknél! Számunkra is a hit ereje és a tenni akarás mutat utat. A mai kor válságaira az egyház és intézményrendszereinek nevelőmunkája adhat kiutat.

Az evangélikus egyház útmutatása alapján most a legfontosabb az összetartás és az intézményrendszer erősítése. Meg kell szólítani az embereket, a szülőket és a gyermekeket hogy van remény a felemelkedésre, a hit és szeretet által.

Mi az óvodáskorú gyermekek nevelői úgy gondoljuk, hogy színvonalas, és mindenkor a természeti és társadalmi környezetre épülő, és azt figyelembevevő helyi nevelési program biztosíthatja az itt élő gyermekek harmonikus fejlesztését.

Feladatunk szerteágazó, egymásra épülő és egymással összefüggő, komplex módon érvényesülő tevékenységek szervezése, melyek átszövik az óvodai nevelés teljes rendszerét.

Célunk, hogy mi szolgálatunk által is beteljesedjen Jézus Krisztus igéje:

Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa: /Mk.10,14./