Hitoktatás

Óvodások megáldása a Nagytemplomban

Intézményünk hagyományához híven, a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvodába beiratkozott gyermekek, az óvódai dolgozókkal együtt minden év szeptemberében ünnepi istentiszteleten vesznek részt, melynek keretében áldásban részesülnek. Az idei évben a tavalyi esztendőben beiratkozott gyermekek is áldásban részesültek, mivel a pandémia miatt a múlt évben ez is elmaradt.

Az istentisztelet elején a nagycsoportos gyermekek keresztény énekekkel és rövid hitvallással szolgáltak a gyülekezet felé, melyre az óvónénik készítették fel őket, megörvendeztetve ezzel az egybegyűlteket. Mindig megható és szívet melengető, amikor kicsi gyermekek ajkáról hangzik az Istent magasztaló ének! A Nagytemplom alsó hajói szinte teljesen megteltek gyermekekkel és azok családjaival. Az óvodánk kötelékéhez tartozó családokból közel 100 gyermek vett részt és mindemellett 5 keresztelő is volt az istentiszteleten. Az igehirdetési alapige az efezusi levélből lett választva Ef 6,1-4, melyben mind a gyermekek, mind pedig a szülők meg vannak szólítva! „Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Tiszteld apádat és anyádat! Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel.” – hangzott a szószékről az igehirdetés.

Az ünnepi alkalom végén minden gyermek ajándékkal ment haza. Az istentiszteleten Zsarnai Krisztián esperes és Zsarnainé Urbán Nóra intézmény lelkész szolgáltak. Az élményekkel, impulzusokkal teli alkalmon hisszük, hogy Isten Lelke is munkálkodott a szívekben és formálta mind a hallgatók, mind a szolgálattevők életét a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségére.

Tanévkezdő csendesnapok a Túróczyban

Ép testben ép lélek? – címmel tartottunk Augusztus 29-31. között Pedagógus Csendesnapokat immáron 3. alkalommal. A számunkra két éjszakára szállást adó vadászkastély a Huták szívében csodálatos környezetben található. Mindenkinek lehetősége nyílt, ha csak egy rövid kis időre is, a tanév kezdete előtt, elcsendesedni és töltekezni, egymással beszélgetni és Isten Igéjére figyelni.

A természet szépségén keresztül is megérezhettük a teremtő Isten nagyságát és fenségét. A Nyíregyházi Gyülekezet lelkészein keresztül pedig hirdettetett az evangélium üzenete. Jn 6,63 alapján azt hallottuk „a Lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit: azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: Lélek és élet” – mondja Jézus. Máshol azt olvassuk a Bibliában: „A ti testetek a Szentlélek temploma…” 1Kor 6,19 Hogy is van ez akkor? Kimerítő tanításokat kaptunk ezzel kapcsolatban a lelkészek szolgálatain keresztül.

Bemutatkozott, és szolgált közöttünk Horváth-Hegyi Áron a gyülekezet újonnan megválasztott parókus lelkésze, Dr. Kovács László Attila igazgató lelkész reggeli áhítattal, az egyházmegye esperese, Zsarnai Krisztián pedig esti áhítattal szolgált. A záró istentiszteleti alkalmat az intézmény lelkésze tartotta. Bozorády András az Emmaus Evangélikus Gyülekezet lelkésze „A covid okozta traumák lélekre gyakorolt hatása” címmel tartott előadást.

Öröm volt, hogy a hétfői teljes napon sokan tudtak csatlakozni az intézmény óvodájából is.A tervezett kirándulásaink a rossz idő miatt elmaradtak, -csupán egy 4 fős lelkes csapat indult el a Sólyom-bércre a szakadó esőben - de cseppet sem bánkódtunk, mert elhatároztuk, jó lenne ide visszajönni, még esőben is gyönyörű itt minden! Csendesnapunkat a MEE Oktatási Osztálya által kiírt kulturális pályázat keretén belül elnyert támogatásából és intézményünk saját forrásából tudtuk megvalósítani.

Reméljük, hogy nem szakad meg ez a szép hagyomány és jövőre is találkozunk, így is, ilyen formában is, kicsit kötetlenül!

Zsarnainé Urbán Nóra

iskolalelkész

Csendesnapot tartottak a Túróczyban Nyíregyházán

Az idei tanév nem telt zökkenőmentesen a tanítóknak, tanároknak és a diákoknak sem. A kialakult járványhelyzet sok alkalmazkodást, türelmet és engedelmességet kívánt mindannyiunktól. A több hetes elzártság után újra fel kellett vennünk a megszokott tanítási rend ritmusát, és igyekeznünk kellett az elmaradt leckéket bepótolni, a tanultakat elmélyíteni. Mindemellett azonban, kevés időnk maradt egymásra és a lelki feltöltődésre. A tanév végéhez közeledve, Urunk gondoskodott arról, hogy lelkileg is feltöltődjünk, s Őbenne egymással való kapcsolatainkat is erősíthessük. Nagyon hálás a szívünk, amiért személyes jelenléttel 2021.06.02-án újra megrendezhettük az idei tanév tavaszi félévének csendesnapját intézményünkben: a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában. A csendesnapunk témáját az Evangélikus Útmutatóban kijelölt aznapi igeszakaszból merítettük: „Megmutatom nektek kihez hasonló az, aki hozzám jön, hallja beszédeimet, és cselekszi azokat. Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki mélyre ásott, és a kősziklára alapozott…” (Lk 6,47-48). A csendesnapunk címe: Mire építesz? A lelki napot, reggel egy közös áhítattal kezdtük, amit két felvonásban tartottunk meg. Reggel 8 órakor a felső tagozatos diákok hallgatták meg Malik Péter evangélikus lelkipásztor igei szolgálatát, majd pedig 9 órától az alsó tagozatos diákok vehettek részt a reggeli áhítaton a Nagytemplomban.

Az áhítat után, a felső tagozatos diákok a Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye négy különböző gyülekezetébe látogathattak el, ahol megismerhették a gyülekezet vezetőségét, történetét, a hozzá tartozó szolgálatokat és intézményeket egyaránt. Az 5. évfolyam a Mandabokori Evangélikus Imaházba utazott, ahol a gyülekezet történetével ismerkedhettek majd pedig közös játékkal töltötték a nap további részét. A 6. évfolyam a borbányai ev. templomba ment, ezt követően pedig meglátogatták és betekintést nyerhettek az Oltalom Szeretetszolgálat Családok Átmeneti Otthona szolgálatába. A 7. évfolyam, Nyírtelken és Görögszálláson működő Filadelfia Evangélikus Egyházközségbe látogathatott. A 8. évfolyamot pedig a Nyíregyháza-Kertváros Evangélikus Egyházközség várta, ahol a gyülekezet mellett, a Joób Olivér Szeretetintézmény szolgálati területeit is megismerhették. A gyülekezetek nagy szeretettel fogadták az érkező diákokat és a bemutatkozás mellett szeretetvendégséggel és kapcsolatépítő programokkal látták vendégül őket. Többek beszámolóját hallva úgy tapasztaltuk, hogy a kísérő tanárok és a diákok nagyon jól érezték magukat.

Az alsó tagozat akadályversenyen vehetett részt, amely keretén belül az 1-2. osztályok 5, a 3-4. osztályok pedig 6 állomáson bizonyíthatták különböző erősségeiket. Az akadályok között szerepelt: az evangélikus énekeskönyv ismert énekeinek felismerése; az Evangélikus Nagytemplom történetének meghallgatása majd az ebből készült kérdések megválaszolása; egy bibliai Ige részeinek megkeresése és annak helyes kirakása; vízzel kapcsolatos bibliai történetek felsorolása; ügyességi feladatokon való helytállás; „manna”, azaz édes, Luther-rózsa mintával díszített keksz készítése; és egy állomáson, az iskola gyermeknapi ajándékaként fagylaltot fogyaszthattak az intézmény alsó tagozatos tanulói. Az osztályok minden állomáson egy Igés matricát kaptak az elvégzett feladatokért a Menetlevelükbe, majd megtanulták a kapott igeszakaszokat.

A csendesnapot, a Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomban fejeztük be, ahol a felső tagozatos diákok egy nyertes pályázat révén a Palánta misszió jóvoltából Bibliát kaptak ajándékba. Az alsó tagozatos tanulók záró alkalmán is mindenki kapott ajándékba egy gyermekbibliát, egy kosár Luther-rózsa dombormíves vaníliás kekszet, melyet ők készítettek a „Manna” állomáson és egy oklevelet, amit egész napos munkájukkal érdemeltek ki. A gyerekek nagyon boldogok és hálásak voltak. Úgy hiszem, mindannyian ugyanazt élhettük meg ezen a csodálatos napon: milyen jó együtt lennünk az Úr közelében.

A csendesnap programját az intézmény lelkésze a hitoktató kollegával karöltve tervezte, a megvalósításban pedig minden pedagógus és diák kivette a részét. Hálásak vagyunk iskolánk vezetőinek, hogy minden támogatással hozzájárultak e csodás nap létrejöttéhez. S mindezért legyen áldott a mi Urunk, akié a dicsőség örökkön-örökké!

Fosztó Tímea

evangélikus hitoktató

Láthatóan evangélikus hitoktatás

Intézményünkben felekezeti hitoktatás heti 2 hittanórában. A gyermekek keresztsége szerint, illetve szülői kérelem alapján vesznek részt evangélikus, református, görög katolikus vagy római katolikus hitoktatáson tanulóink. A nem megkeresztelt gyerekek, vagy egyéb felekezethez tartozók evangélikus hitoktatásban részesülnek.

Minden hetet reggeli áhítattal kezdünk az evangélikus nagytemplomban, téli időszakban az alsó és felső tagozaton tanulóknak külön-külön tartjuk meg ezeket a lelki alkalmakat az iskola dísztermében.

A tanév mindkét félévében csendesnapot szervezünk a diákoknak lelki programokkal, vendégekkel, keresztény hangversennyel, kézműves foglalkozásokkal és egyéb színes tevékenységekkel.

A tanév folyamán keresztény ünnepeink alkalmával a tanév rendjébe építve közösen istentiszteleten veszünk részt. Minden családot meghívunk a gyülekezeti, vasárnapi istentiszteletekre.

Keresztény értékeink továbbadása a jövő nemzedékének nagy kihívás és megtisztelő feladat. Köszönjük mindazoknak a bizalmát, akik reánk bízzák gyermekeik oktatását és nevelését. Isten előtt megállva, imádságos lélekkel, alázattal, szeretettel és türelemmel igyekszünk helytállni és e nemes célt szolgálni.